Iechyd a Gofal mewn Powys: Llywio ein Hasesiad Anghenion Poblogaeth

Rhannu Iechyd a Gofal mewn Powys: Llywio ein Hasesiad Anghenion Poblogaeth ar Facebook Rhannu Iechyd a Gofal mewn Powys: Llywio ein Hasesiad Anghenion Poblogaeth Ar Twitter Rhannu Iechyd a Gofal mewn Powys: Llywio ein Hasesiad Anghenion Poblogaeth Ar LinkedIn E-bost Iechyd a Gofal mewn Powys: Llywio ein Hasesiad Anghenion Poblogaeth dolen

Consultation has concluded

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol gynnal asesiad ar y cyd o'r anghenion am ofal a chymorth, ac anghenion cymorth gofalwyr yn ardaloedd yr awdurdodau lleol.

Mae'r Asesiad Anghenion Poblogaeth yn cynnwys dwy adran:

Asesu i ba raddau y mae pobl (neu eu gofalwyr) sydd angen gofal a chefnogaeth ac i ba raddau y mae angen hyn arnynt

Asesu ystod a lefel y gwasanaethau sy'n ofynnol ar gyfer anghenion gofal a chymorth y boblogaeth (a gofalwyr) i atal anghenion rhag codi a gwaethygu, a'r camau sy'n ofynnol i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg

Mae'n ofynnol i Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys gynhyrchu asesiad o anghenion poblogaeth bob pedair blynedd. Disgwylir i'r asesiad nesaf gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2022. Bydd eich barn yn bwydo i'r gwaith hwn a bydd yn helpu i lywio'r broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol ynghylch gwasanaethau iechyd a gofal yn Powys.

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg yw 20 Hydref

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol gynnal asesiad ar y cyd o'r anghenion am ofal a chymorth, ac anghenion cymorth gofalwyr yn ardaloedd yr awdurdodau lleol.

Mae'r Asesiad Anghenion Poblogaeth yn cynnwys dwy adran:

Asesu i ba raddau y mae pobl (neu eu gofalwyr) sydd angen gofal a chefnogaeth ac i ba raddau y mae angen hyn arnynt

Asesu ystod a lefel y gwasanaethau sy'n ofynnol ar gyfer anghenion gofal a chymorth y boblogaeth (a gofalwyr) i atal anghenion rhag codi a gwaethygu, a'r camau sy'n ofynnol i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg

Mae'n ofynnol i Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys gynhyrchu asesiad o anghenion poblogaeth bob pedair blynedd. Disgwylir i'r asesiad nesaf gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2022. Bydd eich barn yn bwydo i'r gwaith hwn a bydd yn helpu i lywio'r broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol ynghylch gwasanaethau iechyd a gofal yn Powys.

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg yw 20 Hydref

  • Wedi cau: Mae'r arolwg hwn wedi'i gwblhau.
    Consultation has concluded
    Rhannu Arolwg Iechyd a Gofal ar Facebook Rhannu Arolwg Iechyd a Gofal Ar Twitter Rhannu Arolwg Iechyd a Gofal Ar LinkedIn E-bost Arolwg Iechyd a Gofal dolen