Cronfa Ffyniant Gyffredin

Rhannu Cronfa Ffyniant Gyffredin ar Facebook Rhannu Cronfa Ffyniant Gyffredin Ar Twitter Rhannu Cronfa Ffyniant Gyffredin Ar LinkedIn E-bost Cronfa Ffyniant Gyffredin dolen

Consultation has concluded

Rhagarweiniad

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn ganolog i gyflawni agenda Codi’r Gwastadedd Llywodraeth y DU. Ceir manylion y Gronfa yn fanwl yn y Prosbectws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Mae hwn yn egluro:

Bydd yr UKSPF yn cefnogi ymrwymiad ehangach llywodraeth y DU i godi’r gwastadedd ym mhob rhan o’r DU drwy gyflawni pob un o’r amcanion lefelu i fyny:

 • Hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu'r sector preifat, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar ei hôl hi
 • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar eu gwannaf
 • Adfer ymdeimlad o gymuned, balchder lleol a pherthyn, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent wedi'u colli
 • Grymuso arweinwyr a chymunedau lleol, yn enwedig yn y mannau hynny sydd heb asiantaethau lleol

Prif nod yr UKSPF yw meithrin balchder yn ei le a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU. Mae hyn yn cyd-fynd â chenadaethau Papur Gwyn Lefelu i Fyny, yn enwedig: Erbyn 2030, bydd balchder mewn lle, megis boddhad pobl â chanol eu tref ac ymgysylltiad â diwylliant a chymuned leol, wedi codi ym mhob rhan o’r DU, gyda’r bwlch rhwng y brigau perfformio a meysydd eraill yn cau.

Pam rydym yn ymgynghori

Yr UKSPF yw’r brif ffynhonnell cyllid sydd ar gael i gymryd lle Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop nad ydynt ar gael mwyach ar ôl i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, er nad yw’n gyfan-gwbl yr un fath. Mae’r UKSPF yn gronfa 3 blynedd, sydd yn bennaf yn refeniw.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn pawb sydd â diddordeb mewn helpu i benderfynu sut y dylid defnyddio arian UKSPF dros y tair blynedd nesaf.

Mae’n ofynnol i Geredigion a Phowys gydweithio i ddatblygu Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol i’w gyflwyno i Lywodraeth y DU erbyn 1 Awst 2022.

Bydd eich barn yn cael ei dadansoddi ynghyd â barn Aelodau etholedig, swyddogion y Cyngor a chynrychiolwyr cyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ym Mhowys a Cheredigion.

Bydd yr holl sylwadau a gawn yn helpu i lywio’r gwaith o gynhyrchu Cynllun Buddsoddi a fydd yn disgrifio sut mae’r rhanbarth yn teimlo y gellir defnyddio SPF y DU orau i fynd i’r afael â’r anghenion a’r cyfleoedd sy’n ein hwynebu.

Sylwch: mae’r ymarfer ymgysylltu hwn yn gwbl addysgiadol, i helpu i lunio’r blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer datblygu’r cynllun buddsoddi rhanbarthol. Nid yw'n gwahodd nac yn cytuno ar brosiectau ar hyn o bryd.

Sut i Ymateb

Ar gyfer pob un o themâu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu ffyrdd o ddefnyddio’r cyllid. Gelwir y rhain yn “ymyriadau”. Rydyn ni eisiau deall pa rai o'r rhain sydd bwysicaf i chi.

Gofynnwn i chi nodi sut y byddech yn gwario'r arian drwy bleidleisio dros eich gweithredoedd blaenoriaeth uchaf. Os oes gennych ddiddordeb mewn un neu ddwy thema yn unig, yna ymatebwch ar gyfer y themâu hynny. Nid oes yn rhaid ichi ateb arnynt i gyd.

Gallwch ymateb drwy'r ffurflen ar-lein isod

Rhagarweiniad

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn ganolog i gyflawni agenda Codi’r Gwastadedd Llywodraeth y DU. Ceir manylion y Gronfa yn fanwl yn y Prosbectws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Mae hwn yn egluro:

Bydd yr UKSPF yn cefnogi ymrwymiad ehangach llywodraeth y DU i godi’r gwastadedd ym mhob rhan o’r DU drwy gyflawni pob un o’r amcanion lefelu i fyny:

 • Hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu'r sector preifat, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar ei hôl hi
 • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar eu gwannaf
 • Adfer ymdeimlad o gymuned, balchder lleol a pherthyn, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent wedi'u colli
 • Grymuso arweinwyr a chymunedau lleol, yn enwedig yn y mannau hynny sydd heb asiantaethau lleol

Prif nod yr UKSPF yw meithrin balchder yn ei le a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU. Mae hyn yn cyd-fynd â chenadaethau Papur Gwyn Lefelu i Fyny, yn enwedig: Erbyn 2030, bydd balchder mewn lle, megis boddhad pobl â chanol eu tref ac ymgysylltiad â diwylliant a chymuned leol, wedi codi ym mhob rhan o’r DU, gyda’r bwlch rhwng y brigau perfformio a meysydd eraill yn cau.

Pam rydym yn ymgynghori

Yr UKSPF yw’r brif ffynhonnell cyllid sydd ar gael i gymryd lle Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop nad ydynt ar gael mwyach ar ôl i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, er nad yw’n gyfan-gwbl yr un fath. Mae’r UKSPF yn gronfa 3 blynedd, sydd yn bennaf yn refeniw.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn pawb sydd â diddordeb mewn helpu i benderfynu sut y dylid defnyddio arian UKSPF dros y tair blynedd nesaf.

Mae’n ofynnol i Geredigion a Phowys gydweithio i ddatblygu Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol i’w gyflwyno i Lywodraeth y DU erbyn 1 Awst 2022.

Bydd eich barn yn cael ei dadansoddi ynghyd â barn Aelodau etholedig, swyddogion y Cyngor a chynrychiolwyr cyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ym Mhowys a Cheredigion.

Bydd yr holl sylwadau a gawn yn helpu i lywio’r gwaith o gynhyrchu Cynllun Buddsoddi a fydd yn disgrifio sut mae’r rhanbarth yn teimlo y gellir defnyddio SPF y DU orau i fynd i’r afael â’r anghenion a’r cyfleoedd sy’n ein hwynebu.

Sylwch: mae’r ymarfer ymgysylltu hwn yn gwbl addysgiadol, i helpu i lunio’r blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer datblygu’r cynllun buddsoddi rhanbarthol. Nid yw'n gwahodd nac yn cytuno ar brosiectau ar hyn o bryd.

Sut i Ymateb

Ar gyfer pob un o themâu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu ffyrdd o ddefnyddio’r cyllid. Gelwir y rhain yn “ymyriadau”. Rydyn ni eisiau deall pa rai o'r rhain sydd bwysicaf i chi.

Gofynnwn i chi nodi sut y byddech yn gwario'r arian drwy bleidleisio dros eich gweithredoedd blaenoriaeth uchaf. Os oes gennych ddiddordeb mewn un neu ddwy thema yn unig, yna ymatebwch ar gyfer y themâu hynny. Nid oes yn rhaid ichi ateb arnynt i gyd.

Gallwch ymateb drwy'r ffurflen ar-lein isod

Consultation has concluded
 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Cymeradwyo Cynllun Canolbarth Cymru ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin

  Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth y DU ynglŷn â Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF), mae'r cynllun buddsoddi rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru wedi cael cymeradwyaeth ffurfiol.

  Cyflwynwyd adroddiad a oedd yn nodi'r strategaeth ynghylch UKSPF yng Nghanolbarth Cymru i Gabinet Cyngor Sir Ceredigion a Phowys lle cymeradwyodd yr aelodau'r trefniadau llywodraethu a rheoli ar gyfer dyraniad y gronfa ar gyfer Canolbarth Cymru. Daeth cadarnhad ers hynny gan Lywodraeth y DU bod y cynllun buddsoddi wedi'i gymeradwyo. Mae hyn bellach yn gadael yr awdurdodau i adolygu, cwblhau a chytuno ar delerau ac amodau'r cyllid cyn ei weithredu gyda phartneriaid lleol cyn gynted â phosibl.

  Yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar 6 Rhagfyr, dywedodd y Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros yr Economi ac Adfywio: "Cafodd cais Canolbarth Cymru am y cyllid ei gyflwyno ar y 1af o Awst felly mae hyn yn newyddion i'w groesawu'n fawr gan Lywodraeth y DU. Mae'n golygu y byddwn ni'n gallu dechrau defnyddio'r cyllid hwn i ddatblygu mentrau allweddol fel rhan o'n strategaeth economaidd.

  "Mae swyddogion o Geredigion a Phowys wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd dros y pedwar mis diwethaf er mwyn paratoi ar gyfer penderfyniad. Ond, tan i'r cadarnhad hwn gael ei wneud, mae wedi bod yn amhosib cwblhau'r manylion. Yn amlwg, oherwydd yr oedi cyn cymeradwyo, mae'r dyraniad ar gyfer gwariant yn y flwyddyn gyntaf wedi newid a bydd angen adlewyrchu hyn yn ein cynlluniau."

  Bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cefnogi ymrwymiad ehangach Llywodraeth y DU i godi'r gwastad ym mhob rhan o'r DU drwy gyflawni pob un o amcanion codi'r gwastad:

  • Rhoi hwb i gynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu'r sector preifat, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar ei hôl hi;
  • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar eu gwanaf;
  • Adfer ymdeimlad o gymuned, balchder lleol a pherthyn, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent wedi'u colli; a
  • Grymuso arweinwyr a chymunedau lleol, yn enwedig yn y mannau hynny sydd heb asiantaethau lleol
  • Drwy'r Rhaglen Lluosi, cynyddu lefelau rhifedd gweithredol yn y boblogaeth oedolion (rhaglen rhifedd i oedolion yw Lluosi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU fel rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU).

  Yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Sir Powys ar 13 Rhagfyr, dywedodd y Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Powys Mwy Ffyniannus: "Mae'r newyddion hyn wedi cael derbyniad cadarnhaol. Gyda Phowys a Cheredigion yn cydweithio i ryddhau'r cyllid hwn ar gyfer y Canolbarth, bydd modd i ni weld buddsoddiad mewn ardaloedd blaenoriaeth a gwneud y gwelliannau yn y cymunedau a'r busnesau sydd ei angen fwyaf."

  Fel y nodwyd yng nghanllawiau'r Gronfa Ffyniant Gyffredin, bydd Ceredigion a Phowys yn defnyddio eu dyraniadau o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin drwy fuddsoddi ar draws y meysydd blaenoriaeth buddsoddi a restrir isod:

  a) Cymunedau a Lle

  b) Cefnogi Busnesau Lleol

  c) Pobl a Sgiliau

  d) Lluosi

  Bydd yn cymryd amser i gwblhau'r prosesau ar gyfer gwneud cais am gyllid a llunio cytundebau. Bydd y ddau gyngor yn ceisio cyhoeddi galwadau am geisiadau pan yn barod. Cynghorir ymgeiswyr posib i gadw mewn cysylltiad gyda'u timau datblygu ac adfywio economaidd yn y ddau Awdurdod Lleol, yn ogystal â chadw llygad ar sianeli cyfathrebu.

  Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y Cynllun, ar gael ar y dudalen Cronfa Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-25 ar ein wefan Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.