Cronfa Ffyniant Gyffredin

Rhannu Cronfa Ffyniant Gyffredin ar Facebook Rhannu Cronfa Ffyniant Gyffredin Ar Twitter Rhannu Cronfa Ffyniant Gyffredin Ar LinkedIn E-bost Cronfa Ffyniant Gyffredin dolen

Consultation has concluded

Rhagarweiniad

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn ganolog i gyflawni agenda Codi’r Gwastadedd Llywodraeth y DU. Ceir manylion y Gronfa yn fanwl yn y Prosbectws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Mae hwn yn egluro:

Bydd yr UKSPF yn cefnogi ymrwymiad ehangach llywodraeth y DU i godi’r gwastadedd ym mhob rhan o’r DU drwy gyflawni pob un o’r amcanion lefelu i fyny:

 • Hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu'r sector preifat, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar ei hôl hi
 • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar eu gwannaf
 • Adfer ymdeimlad o gymuned, balchder lleol a pherthyn, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent wedi'u colli
 • Grymuso arweinwyr a chymunedau lleol, yn enwedig yn y mannau hynny sydd heb asiantaethau lleol

Prif nod yr UKSPF yw meithrin balchder yn ei le a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU. Mae hyn yn cyd-fynd â chenadaethau Papur Gwyn Lefelu i Fyny, yn enwedig: Erbyn 2030, bydd balchder mewn lle, megis boddhad pobl â chanol eu tref ac ymgysylltiad â diwylliant a chymuned leol, wedi codi ym mhob rhan o’r DU, gyda’r bwlch rhwng y brigau perfformio a meysydd eraill yn cau.

Pam rydym yn ymgynghori

Yr UKSPF yw’r brif ffynhonnell cyllid sydd ar gael i gymryd lle Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop nad ydynt ar gael mwyach ar ôl i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, er nad yw’n gyfan-gwbl yr un fath. Mae’r UKSPF yn gronfa 3 blynedd, sydd yn bennaf yn refeniw.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn pawb sydd â diddordeb mewn helpu i benderfynu sut y dylid defnyddio arian UKSPF dros y tair blynedd nesaf.

Mae’n ofynnol i Geredigion a Phowys gydweithio i ddatblygu Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol i’w gyflwyno i Lywodraeth y DU erbyn 1 Awst 2022.

Bydd eich barn yn cael ei dadansoddi ynghyd â barn Aelodau etholedig, swyddogion y Cyngor a chynrychiolwyr cyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ym Mhowys a Cheredigion.

Bydd yr holl sylwadau a gawn yn helpu i lywio’r gwaith o gynhyrchu Cynllun Buddsoddi a fydd yn disgrifio sut mae’r rhanbarth yn teimlo y gellir defnyddio SPF y DU orau i fynd i’r afael â’r anghenion a’r cyfleoedd sy’n ein hwynebu.

Sylwch: mae’r ymarfer ymgysylltu hwn yn gwbl addysgiadol, i helpu i lunio’r blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer datblygu’r cynllun buddsoddi rhanbarthol. Nid yw'n gwahodd nac yn cytuno ar brosiectau ar hyn o bryd.

Sut i Ymateb

Ar gyfer pob un o themâu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu ffyrdd o ddefnyddio’r cyllid. Gelwir y rhain yn “ymyriadau”. Rydyn ni eisiau deall pa rai o'r rhain sydd bwysicaf i chi.

Gofynnwn i chi nodi sut y byddech yn gwario'r arian drwy bleidleisio dros eich gweithredoedd blaenoriaeth uchaf. Os oes gennych ddiddordeb mewn un neu ddwy thema yn unig, yna ymatebwch ar gyfer y themâu hynny. Nid oes yn rhaid ichi ateb arnynt i gyd.

Gallwch ymateb drwy'r ffurflen ar-lein isod

Rhagarweiniad

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn ganolog i gyflawni agenda Codi’r Gwastadedd Llywodraeth y DU. Ceir manylion y Gronfa yn fanwl yn y Prosbectws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Mae hwn yn egluro:

Bydd yr UKSPF yn cefnogi ymrwymiad ehangach llywodraeth y DU i godi’r gwastadedd ym mhob rhan o’r DU drwy gyflawni pob un o’r amcanion lefelu i fyny:

 • Hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu'r sector preifat, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar ei hôl hi
 • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar eu gwannaf
 • Adfer ymdeimlad o gymuned, balchder lleol a pherthyn, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent wedi'u colli
 • Grymuso arweinwyr a chymunedau lleol, yn enwedig yn y mannau hynny sydd heb asiantaethau lleol

Prif nod yr UKSPF yw meithrin balchder yn ei le a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU. Mae hyn yn cyd-fynd â chenadaethau Papur Gwyn Lefelu i Fyny, yn enwedig: Erbyn 2030, bydd balchder mewn lle, megis boddhad pobl â chanol eu tref ac ymgysylltiad â diwylliant a chymuned leol, wedi codi ym mhob rhan o’r DU, gyda’r bwlch rhwng y brigau perfformio a meysydd eraill yn cau.

Pam rydym yn ymgynghori

Yr UKSPF yw’r brif ffynhonnell cyllid sydd ar gael i gymryd lle Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop nad ydynt ar gael mwyach ar ôl i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, er nad yw’n gyfan-gwbl yr un fath. Mae’r UKSPF yn gronfa 3 blynedd, sydd yn bennaf yn refeniw.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn pawb sydd â diddordeb mewn helpu i benderfynu sut y dylid defnyddio arian UKSPF dros y tair blynedd nesaf.

Mae’n ofynnol i Geredigion a Phowys gydweithio i ddatblygu Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol i’w gyflwyno i Lywodraeth y DU erbyn 1 Awst 2022.

Bydd eich barn yn cael ei dadansoddi ynghyd â barn Aelodau etholedig, swyddogion y Cyngor a chynrychiolwyr cyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ym Mhowys a Cheredigion.

Bydd yr holl sylwadau a gawn yn helpu i lywio’r gwaith o gynhyrchu Cynllun Buddsoddi a fydd yn disgrifio sut mae’r rhanbarth yn teimlo y gellir defnyddio SPF y DU orau i fynd i’r afael â’r anghenion a’r cyfleoedd sy’n ein hwynebu.

Sylwch: mae’r ymarfer ymgysylltu hwn yn gwbl addysgiadol, i helpu i lunio’r blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer datblygu’r cynllun buddsoddi rhanbarthol. Nid yw'n gwahodd nac yn cytuno ar brosiectau ar hyn o bryd.

Sut i Ymateb

Ar gyfer pob un o themâu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu ffyrdd o ddefnyddio’r cyllid. Gelwir y rhain yn “ymyriadau”. Rydyn ni eisiau deall pa rai o'r rhain sydd bwysicaf i chi.

Gofynnwn i chi nodi sut y byddech yn gwario'r arian drwy bleidleisio dros eich gweithredoedd blaenoriaeth uchaf. Os oes gennych ddiddordeb mewn un neu ddwy thema yn unig, yna ymatebwch ar gyfer y themâu hynny. Nid oes yn rhaid ichi ateb arnynt i gyd.

Gallwch ymateb drwy'r ffurflen ar-lein isod

 • CLOSED: This survey has concluded.
  Consultation has concluded
  Rhannu Eich blaenoriaethau ariannu ar Facebook Rhannu Eich blaenoriaethau ariannu Ar Twitter Rhannu Eich blaenoriaethau ariannu Ar LinkedIn E-bost Eich blaenoriaethau ariannu dolen