Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau

Rhannu Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau ar Facebook Rhannu Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau Ar Twitter Rhannu Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau Ar LinkedIn E-bost Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau dolen

Consultation has concluded

Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (PSRh) yn cynghori Llywodraeth Cymru ar gyfeiriad strategol teithio ar gyfer sgiliau gan wneud argymhellion ar feysydd o dwf neu ddirywiad, yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn ac ymgysylltu cryf â gweithwyr a rhanddeiliaid. Mae pedair Partneriaeth Sgil Rhanbarthol (PSRh) yn gweithredu ledled rhanbarthau Cymru (Gogledd, Canolbarth, De-orllewin, a De-ddwyrain). Gorchwyl bob un yw cyflawni amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau. Yn 2019, lansiodd y PSRh Gynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau 3 blynedd sydd wedi cael eu defnyddio i siapio blaenoriaethau sgiliau i gyflogwyr ar draws rhanbarthau perthnasol a dylanwadu ar y ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig drwy sectorau Addysg Bellach a dysgu seiliedig ar waith.

Ers 2019, cafwyd newid sylweddol i’r sgiliau sy’n ofynnol gan ddiwydiant i lywio eu busnesau yn eu blaen mewn byd ôl-bandemig. Mae’r cyfnod cythryblus dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi golygu bod nifer o sgiliau newydd wedi cael eu dynodi fel gofyniad allweddol gan fusnesau. Felly, mae’n bwysicach nac erioed ein bod ni’n sicrhau fod pobl yn meithrin y sgiliau cywir mewn colegau, prifysgolion ac â darparwyr dysgu seiliedig ar waith (prentisiaethau).

Gyda’r cyd-destun hwn yn gefndir, mae’r pedwar PSRh bellach yn datblygu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau 3 blynedd newydd (2022-25) sy’n debygol o gael eu lansio yn yr hydref. Gyda hyn mewn golwg, mae Arolwg Sgiliau PSRh yn rhan bwysig o’r broses, yn enwedig gan ein bod ni’n defnyddio gwybodaeth a gaiff ei chasglu drwy’r arolwg hwn, a’n hymygyslltiad ehangach â rhanddeiliaid, er mwyn helpu i lywio Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau. Wrth gwblhau arolygon, rydych yn cyfrannu at Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer 2022-2025. Bydd y cynlluniau hyn yn allweddol wrth lywio Llywodraeth Cymru o ran y tirlun sgiliau ledled rhanbarthau Cymru, a bydd hefyd yn helpu i gysylltu ariannu sgiliau â galwadau’r cyflogwr.

Fel PSRh, rydym yn eich annog i gwblhau’r arolygon. Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w cwblhau. Gellir cwblhau arolygon yn ddi-enw, er y byddai rhoi gwybod i ni beth yw enw eich busnes / sefydliad, pan ofynnir, yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o gyd-destun eich ymateb ac ehangder daearyddol yr arolwg. Byddem ni hefyd wrth ein bodd pe gallech gylchredeg arolygon ar draws eich rhwydweithiau cysylltiedig.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 9 Medi 2022.

Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (PSRh) yn cynghori Llywodraeth Cymru ar gyfeiriad strategol teithio ar gyfer sgiliau gan wneud argymhellion ar feysydd o dwf neu ddirywiad, yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn ac ymgysylltu cryf â gweithwyr a rhanddeiliaid. Mae pedair Partneriaeth Sgil Rhanbarthol (PSRh) yn gweithredu ledled rhanbarthau Cymru (Gogledd, Canolbarth, De-orllewin, a De-ddwyrain). Gorchwyl bob un yw cyflawni amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau. Yn 2019, lansiodd y PSRh Gynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau 3 blynedd sydd wedi cael eu defnyddio i siapio blaenoriaethau sgiliau i gyflogwyr ar draws rhanbarthau perthnasol a dylanwadu ar y ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig drwy sectorau Addysg Bellach a dysgu seiliedig ar waith.

Ers 2019, cafwyd newid sylweddol i’r sgiliau sy’n ofynnol gan ddiwydiant i lywio eu busnesau yn eu blaen mewn byd ôl-bandemig. Mae’r cyfnod cythryblus dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi golygu bod nifer o sgiliau newydd wedi cael eu dynodi fel gofyniad allweddol gan fusnesau. Felly, mae’n bwysicach nac erioed ein bod ni’n sicrhau fod pobl yn meithrin y sgiliau cywir mewn colegau, prifysgolion ac â darparwyr dysgu seiliedig ar waith (prentisiaethau).

Gyda’r cyd-destun hwn yn gefndir, mae’r pedwar PSRh bellach yn datblygu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau 3 blynedd newydd (2022-25) sy’n debygol o gael eu lansio yn yr hydref. Gyda hyn mewn golwg, mae Arolwg Sgiliau PSRh yn rhan bwysig o’r broses, yn enwedig gan ein bod ni’n defnyddio gwybodaeth a gaiff ei chasglu drwy’r arolwg hwn, a’n hymygyslltiad ehangach â rhanddeiliaid, er mwyn helpu i lywio Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau. Wrth gwblhau arolygon, rydych yn cyfrannu at Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer 2022-2025. Bydd y cynlluniau hyn yn allweddol wrth lywio Llywodraeth Cymru o ran y tirlun sgiliau ledled rhanbarthau Cymru, a bydd hefyd yn helpu i gysylltu ariannu sgiliau â galwadau’r cyflogwr.

Fel PSRh, rydym yn eich annog i gwblhau’r arolygon. Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w cwblhau. Gellir cwblhau arolygon yn ddi-enw, er y byddai rhoi gwybod i ni beth yw enw eich busnes / sefydliad, pan ofynnir, yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o gyd-destun eich ymateb ac ehangder daearyddol yr arolwg. Byddem ni hefyd wrth ein bodd pe gallech gylchredeg arolygon ar draws eich rhwydweithiau cysylltiedig.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 9 Medi 2022.

Consultation has concluded
 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Busnesau Canolbarth Cymru - dywedwch wrthym beth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer y dyfodol i ddiwallu nodau eich busnes

  Bydd Tyfu - Diffinio - Cyflawni Gyda'n Gilydd, sef digwyddiad ymgysylltu a gynhelir gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, yn cael ei gynnal ar fore 23 Mawrth er mwyn rhoi cyfle i chi, busnesau Canolbarth Cymru, ddod at eich gilydd a dweud beth sydd ei angen arnoch ar gyfer y dyfodol i gyflawni nodau eich busnes.

  Dewch i ddeall pa gymorth ac arweiniad sydd ar gael i chi mewn perthynas â chaffael, sgiliau recriwtio, a hyfforddiant. Os ydych chi'n fusnes yng Ngheredigion neu Bowys sy'n meddwl am anghenion eich gweithlu yn y dyfodol, dewch i ymuno â ni am y bore yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod.

  Dyma gyfle i chi gael eich ysbrydoli gan fusnesau eraill sydd wedi wynebu heriau tebyg, rhwydweithio, ac archwilio cyfleoedd yn ymwneud â sgiliau, hyfforddiant neu brentisiaethau i helpu eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

  Dywedodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a'r Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys, ar y cyd: "Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ychydig iawn o gyfleoedd sydd wedi bod i fusnesau yn y Canolbarth ddod at ei gilydd. Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sefydledig o unrhyw faint, ac rydych chi'n ansicr o'r opsiynau sydd ar gael i chi o ran recriwtio neu uwchsgilio staff, yna mae'r digwyddiad hwn yn ddelfrydol i chi. Bydd swyddogion o Bowys a Cheredigion wrth law i rannu'r cymorth a'r atebion sydd ar gael, er enghraifft tendro a chaffael. Rydym yn croesawu'r cyfle hwn i ddod â busnesau at ei gilydd i helpu i baratoi Canolbarth Cymru ar gyfer y dyfodol."

  Ymhlith y pynciau allweddol a fydd yn cael eu harchwilio mae Sgiliau Gwyrdd a Sero Net; edrych ar ffyrdd o baratoi ac addasu eich sefydliad a'ch cadwyni cyflenwi ar gyfer yr economi werdd, nodi'r sgiliau gwyrdd sydd eu hangen ar eich gweithlu i lwyddo a sut y gellir cyflawni'r rhain.

  Emma Thomas yw Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru. Dywedodd: "Mae'n bleser gennym wahodd Cyflogwyr Busnes Canolbarth Cymru i ymuno â ni yn y digwyddiad 'Tyfu - Diffinio - Cyflawni gyda'n Gilydd.'Helpwch ni i ddeall eich rhwystrau rhag sgiliau a recriwtio, gan alluogi Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru i fod yn llais i chi pan a ble mae'n bwysig. Cewch gyfle i ymuno â thrafodaeth bord gron gyda chyd-gyflogwyr ac arbenigwyr ym maes cyflogaeth, sgiliau, a hyfforddiant. Byddant wrth law i wrando ar eich anghenion, a'r heriau y mae eich busnesau'n eu hwynebu ar hyn o bryd, ac i gynnig cyngor ac arweiniad. Mae hwn yn gyfle pwysig i beidio â chael ei golli."

  Bydd cinio rhwydweithio yn dilyn y digwyddiad.

  Er mwyn dod i'r digwyddiad, mae'n rhaid i fusnesau gofrestru eu diddordeb ar y ddolen ganlynol: https://bit.ly/TyfuDiffinioCyflawniGydanGilydd