Arolwg Cynllun Llesiant Powys

Rhannu Arolwg Cynllun Llesiant Powys ar Facebook Rhannu Arolwg Cynllun Llesiant Powys Ar Twitter Rhannu Arolwg Cynllun Llesiant Powys Ar LinkedIn E-bost Arolwg Cynllun Llesiant Powys dolen

Beth ydym yn ei wneud?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cydweithio i greu gwell dyfodol i bobl Cymru.

Pwrpas PSB yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, a diwylliannol yr ardal drwy gryfhau cydweithio ar draws holl wasanaethau cyhoeddus Cymru.

Mae angen i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys lunio Cynllun Llesiant newydd er mwyn helpu trigolion Powys i gyflawni eu nodau llesiant. Er mwyn cyflawni ein huchelgais o "Bowys Deg, Iach a Chynaliadwy", rydym wedi gosod yr amcanion isod sef nodau craidd y cynllun:

 • Bydd pobl ym Mhowys yn byw bywydau hapus, iach, a diogel
 • Mae Powys yn sir o fannau a chymunedau cynaliadwy
 • Gwasanaeth Cyhoeddus gynyddol effeithiol i bobl Powys

Pwrpas yr ymgysylltu hwn yw gofyn am adborth cyffredinol ar amcanion y cynllun newydd a'r cynllun drafft Llesiant, er mwyn sicrhau ein bod yn blaenoriaethu'r pethau cywir fel Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus.

Pam ydym yn gwneud hynny?

Y nod cyffredinol yw defnyddio'r adborth a dderbyniwyd i benderfynu pa mor dda mae'r amcanion a'r cynllun drafft newydd wedi'u derbyn gan bobl Powys a beth efallai sydd angen ei newid er mwyn i ni sicrhau bod Llesiant yn cael ei greu ochr yn ochr â phobl Powys.

RHAN 1 - Cwestiynau demograffig: Mae’n gofyn cwestiynau rhagarweiniol i gael synnwyr o bwy/lle mae'r ymatebwr (er mwyn sicrhau ein bod yn derbyn ymatebion gan gynifer o bobl Powys â phosib)

RHAN 2 – Cwestiynau Gwrthrychol y Cynllun Llesiant: Mae'n gofyn i'r ymatebwyr roi eu hadborth ar yr amcanion newydd a'r cynllun llesiant drafft, os ydynt yn credu y bydd yn effeithio'n gadarnhaol ar bobl Powys a gyda phwy maent yn credu y dylem fod yn gweithio gyda nhw i gyflawni'r amcanion.

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod neu lawrlwytho a chwblhau'r arolwg a'i e-bostio i powyspsb@powys.gov.uk neu ei adael yn eich llyfrgell leol.

Y dyddiad cau i roi eich adborth i ni yw 19 Ebrill 2023.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys a'r cynllun llesiant, ewch i dudalen we llesiant Powys: https://cy.powys.gov.uk/cynaliadwyedd

Beth ydym yn ei wneud?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cydweithio i greu gwell dyfodol i bobl Cymru.

Pwrpas PSB yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, a diwylliannol yr ardal drwy gryfhau cydweithio ar draws holl wasanaethau cyhoeddus Cymru.

Mae angen i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys lunio Cynllun Llesiant newydd er mwyn helpu trigolion Powys i gyflawni eu nodau llesiant. Er mwyn cyflawni ein huchelgais o "Bowys Deg, Iach a Chynaliadwy", rydym wedi gosod yr amcanion isod sef nodau craidd y cynllun:

 • Bydd pobl ym Mhowys yn byw bywydau hapus, iach, a diogel
 • Mae Powys yn sir o fannau a chymunedau cynaliadwy
 • Gwasanaeth Cyhoeddus gynyddol effeithiol i bobl Powys

Pwrpas yr ymgysylltu hwn yw gofyn am adborth cyffredinol ar amcanion y cynllun newydd a'r cynllun drafft Llesiant, er mwyn sicrhau ein bod yn blaenoriaethu'r pethau cywir fel Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus.

Pam ydym yn gwneud hynny?

Y nod cyffredinol yw defnyddio'r adborth a dderbyniwyd i benderfynu pa mor dda mae'r amcanion a'r cynllun drafft newydd wedi'u derbyn gan bobl Powys a beth efallai sydd angen ei newid er mwyn i ni sicrhau bod Llesiant yn cael ei greu ochr yn ochr â phobl Powys.

RHAN 1 - Cwestiynau demograffig: Mae’n gofyn cwestiynau rhagarweiniol i gael synnwyr o bwy/lle mae'r ymatebwr (er mwyn sicrhau ein bod yn derbyn ymatebion gan gynifer o bobl Powys â phosib)

RHAN 2 – Cwestiynau Gwrthrychol y Cynllun Llesiant: Mae'n gofyn i'r ymatebwyr roi eu hadborth ar yr amcanion newydd a'r cynllun llesiant drafft, os ydynt yn credu y bydd yn effeithio'n gadarnhaol ar bobl Powys a gyda phwy maent yn credu y dylem fod yn gweithio gyda nhw i gyflawni'r amcanion.

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod neu lawrlwytho a chwblhau'r arolwg a'i e-bostio i powyspsb@powys.gov.uk neu ei adael yn eich llyfrgell leol.

Y dyddiad cau i roi eich adborth i ni yw 19 Ebrill 2023.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys a'r cynllun llesiant, ewch i dudalen we llesiant Powys: https://cy.powys.gov.uk/cynaliadwyedd

 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Cyhoeddi Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoedd Powys

  Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Powys ar wefan y Cyngor.

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru i baratoi Cynllun Llesiant lleol sy'n rhoi manylion cynlluniau i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol, a diwylliannol ein cymunedau.

  Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys yn gyfrifol am ddatblygu Cynllun Llesiant lleol ar gyfer yr ardal i helpu trigolion Powys i gyflawni eu nodau llesiant. Er mwyn cyflawni'r uchelgais "Powys Deg, Iach a Chynaliadwy", gosodwyd yr amcanion isod sef nodau craidd y cynllun:

  • Bydd pobl ym Mhowys yn byw bywydau hapus, iach, a diogel
  • Mae Powys yn sir o fannau a chymunedau cynaliadwy
  • Gwasanaeth Cyhoeddus gynyddol effeithiol i bobl Powys

  Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys: "Pleser yw cyhoeddi Cynllun Llesiant newydd Powys.

  "Diolch i bawb sydd wedi bod yn ymwneud â'r Cynllun ac wedi dweud eu dweud yn ystod yr amrywiol ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori dros y ddwy flynedd diwethaf.

  "Mae eich cyfraniad wedi sicrhau bod y cynllun newydd yn gallu diwallu anghenion pobl Powys, i wella llesiant ar hyd a lled y sir, ac ar yr un pryd yn ystyried anghenion posibl a dymuniadau cenedlaethau'r dyfodol."

  Mae'r Cynllun Llesiant bellach ar gael yn: https://cy.powys.gov.uk/cynaliadwyedd