Adolygiad ardal addysg dalgylch Crughywel

Rhannu Adolygiad ardal addysg dalgylch Crughywel ar Facebook Rhannu Adolygiad ardal addysg dalgylch Crughywel Ar Twitter Rhannu Adolygiad ardal addysg dalgylch Crughywel Ar LinkedIn E-bost Adolygiad ardal addysg dalgylch Crughywel dolen

Consultation has concluded

Mae'r Cyngor yn cynnal adolygiad ardal o addysg yn nalgylch Crughywel i adnabod sut y bydd addysg yn cael ei ddarparu yn y dalgylch yn y dyfodol.

Fel rhan o’r adolygiad ardal, byddem yn ddiolchgar pe byddech yn medru cwblhau’r holiadur yma fydd o gymorth i’r Cyngor adnabod syniadau ar sut i wella’r ddarpariaeth yn y dalgylch yn y dyfodol. Bydd yr holiadur yn agored am 4 wythnos – rhaid derbyn pob ymateb erbyn Dydd Iau 10 Tachwedd.

Ar ddiwedd y cyfnod o 4 wythnos, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad yn amlinellu’r adborth a dderbyniwyd, ac yna’n paratoi adroddiad ar y ffordd ymlaen a ffefrir yn y dalgylch. Bydd yr adroddiad yma yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor yn gynnar yn 2023.

Yn dilyn hyn, bydd cyfleoedd pellach i randdeiliaid roi eu barn ar y cynlluniau, unai drwy ymgysylltu pellach, neu drwy brosesau ymgynghori ffurfiol, yn ddibynol ar gasgliad rhan gyntaf y gwaith.

Gellir cael gwybodaeth bellach am yr ymarferiad yma gan y Tîm Trawsnewid Addysg drwy ebostio transforming.education@powys.gov.uk neu ffonio 01597 826618.

Am wybodaeth am sut mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn gwarchod ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol sy’n cael eu casglu yn ystod prosesau ymgysylltu, fe’ch cyfeirir at nodyn preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen hon: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Mae'r Cyngor yn cynnal adolygiad ardal o addysg yn nalgylch Crughywel i adnabod sut y bydd addysg yn cael ei ddarparu yn y dalgylch yn y dyfodol.

Fel rhan o’r adolygiad ardal, byddem yn ddiolchgar pe byddech yn medru cwblhau’r holiadur yma fydd o gymorth i’r Cyngor adnabod syniadau ar sut i wella’r ddarpariaeth yn y dalgylch yn y dyfodol. Bydd yr holiadur yn agored am 4 wythnos – rhaid derbyn pob ymateb erbyn Dydd Iau 10 Tachwedd.

Ar ddiwedd y cyfnod o 4 wythnos, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad yn amlinellu’r adborth a dderbyniwyd, ac yna’n paratoi adroddiad ar y ffordd ymlaen a ffefrir yn y dalgylch. Bydd yr adroddiad yma yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor yn gynnar yn 2023.

Yn dilyn hyn, bydd cyfleoedd pellach i randdeiliaid roi eu barn ar y cynlluniau, unai drwy ymgysylltu pellach, neu drwy brosesau ymgynghori ffurfiol, yn ddibynol ar gasgliad rhan gyntaf y gwaith.

Gellir cael gwybodaeth bellach am yr ymarferiad yma gan y Tîm Trawsnewid Addysg drwy ebostio transforming.education@powys.gov.uk neu ffonio 01597 826618.

Am wybodaeth am sut mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn gwarchod ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol sy’n cael eu casglu yn ystod prosesau ymgysylltu, fe’ch cyfeirir at nodyn preifatrwydd Trawsnewid Addysg, sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen hon: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Consultation has concluded
 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Cwblhau arolwg addysg ardal dalgylch Crughywel

  Mae'r cyngor sir wedi dweud fod arolwg ar addysg mewn ardal dalgylch yn ne Powys wedi cael ei gwblhau.

  Cynhaliodd Cyngor Sir Powys arolwg ardal ar addysg yn nalgylch Crughywel i ddynodi sut fyddai addysg yn cael ei gyflwyno yn y dalgylch yn y dyfodol.

  I helpu gyda'r arolwg, roedd y cyngor wedi llunio holiadur cychwynnol fel y gallai rhieni, staff ysgol, penaethiaid a llywodraethwyr gyfrannu eu syniadau.

  Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r arolwg, cyngor y swyddogion yw:

  • Gweithredu'r penderfyniad a wnaed gan y Cabinet blaenorol i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr o'r 31 Awst 2023 gan nad yw'r amgylchiadau wedi newid ers penderfyniad y Cabinet blaenorol ar 8 Mawrth 2022, sef y byddai gweithredu yn "gwbl amhriodol".
  • Cadw'r ddarpariaeth gynradd yn Ysgol G.G. Crughywel, Ysgol G.G. Llangynidr ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llangatwg a chadw'r ddarpariaeth uwchradd yn Ysgol Uwchradd Crughywel.
  • Cefnogi dalgylch Crughywel i ddyfnhau eu cydweithrediad fel y nodir yn eu hymatebion i'r ymarferiad ymgysylltu.
  • Cefnogi Ysgol Uwchradd Crughywel ac Ysgol G.G. Crughywel i archwilio'r opsiwn o benodi pennaeth ar y cyd a fyddai'n darparu'r sail ar gyfer ystyried model ysgol pob oed yn ddiweddarach.
  • Cynnal gwaith pellach ar ddalgylch Crughywel, fel yr amlinellir yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, gan gynnwys trafodaethau gyda Mudiad Meithrin i archwilio sefydlu Cylch Ti a Fi/Cylch Meithrin i gychwyn. Bydd hyn hefyd yn cynnwys trafodaethau gydag awdurdodau cyfagos.

  Bydd yr arolwg a chanfyddiadau'r holiadur yn cael eu hystyried gan y Cabinet ar ddydd Mawrth, 20 Rhagfyr a gan Bwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r cyngor ar ddydd Mercher, 14 Rhagfyr.

  Dywedodd y Cyng. Pete Roberts, yr Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu: "Yn gynharach eleni, cytunodd y Cabinet i ohirio'r cynnig arfaethedig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr gan 12 mis hyd at fis Awst 2023 i ganiatau arolwg ardal llawn ar ddalgylch Crughywel i ddynodi sut y bydd addysg yn cael ei gyflwyno yn y dalgylch yn y dyfodol.

  "Fel rhan o'r arolwg, mynychodd llywodraethwyr ac athrawon o'r dalgylch ddigwyddiad gweithdy er mwyn caniatáu iddynt rannu eu gweledigaeth ar gyfer trawsnewid addysg yn y dalgylch a lluniwyd holiadur i alluogi'r gymuned ehangach i ymgysylltu gyda'r cyngor.

  "Mae'r arolwg hwn wedi cael ei gwblhau a hoffwn ddiolch i bawb a ymatebodd i'r holiadur ac a fynychodd y digwyddiadau gweithdy.

  "Mae'r gwaith hwn wedi caniatáu ystyriaeth i syniadau yn seiliedig ar y gymuned o ran sut i wella darpariaeth addysgol yn y dalgylch yn y dyfodol ochr yn ochr â'r rheini a awgrymwyd gan swyddogion cyn ymgysylltu ar ffyrdd a ffafrir o symud ymlaen.

  "Yn anffodus, er gwaethaf yr arolwg cynhwysfawr, cyngor y swyddogion yw na ddaeth unrhyw gynigion na gwybodaeth newydd i law yn ystod yr ymgysylltu sy'n awgrymu nad yw'r achos dros gau bellach yn ddilys, ac felly yn unol â'r gyfraith, rydym wedi ein rhwymo i weithredu wrth gau ysgol Llanbedr yn y ffurf a gytunwyd gan y weinyddiaeth flaenorol.

  "Bydd y papurau nawr yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau a bydd eu safbwyntiau, ynghyd â barn yr aelodau lleol, yn cael eu hychwanegu at ganfyddiadau'r arolwg, yr ymatebion i'r holiadur, a'r cyngor oddi wrth swyddogion i'w hystyried gan y Cabinet cyn iddo wneud ei benderfyniad."