Dyfodol canol ein trefi

Rhannu Dyfodol canol ein trefi ar Facebook Rhannu Dyfodol canol ein trefi Ar Twitter Rhannu Dyfodol canol ein trefi Ar LinkedIn E-bost Dyfodol canol ein trefi dolen

Mae argyfwng Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar fywydau ac iechyd llawer o ddinasyddion Powys, ond mae hefyd wedi esgor ar ganlyniadau economaidd difrifol. Cafodd y cyfyngiadau symud effaith uniongyrchol ar y ffordd y mae canol ein trefi'n gweithredu, gyda llawer o fusnesau yn addasu'r ffordd y maent yn gweithio i sicrhau bod eu cymunedau lleol yn derbyn y gwasanaethau a'r nwyddau yr oedd eu hangen arnynt gydol y pandemig.

Er mwyn annog y cyhoedd yn ôl i ganol ein trefi ac i helpu busnesau i agor yn ddiogel ac yn unol â’r cyfyngiadau a’r reoliadau parhaus, roedd yn bwysig gwneud rhai newidiadau dros dro i'r ffordd yr oedd rhai o ganol ein trefi wedi bod yn gweithredu'n draddodiadol. Ni fydd ateb cyflym i adfer o argyfwng Covid-19: bydd yr angen am ymbellhau cymdeithasol a mesurau amddiffyn personol gyda ni am beth amser eto.

Rhoddwyd y mesurau dros dro ar waith ar gyfer ymbellhau cymdeithasol yn dilyn trafodaethau gyda chynrychiolwyr o bob un o’r trefi i hwyluso pethau i fusnesau sy'n masnachu, drwy ddarparu lle awyr agored i'w cwsmeriaid, ac i gerddwyr ymbellhau'n gymdeithasol oddi wrth ei gilydd wrth iddynt gerdded ar hyd y palmentydd

Yr hyn a wnaeth y mesurau dros dro hyn oedd tynnu sylw at y ffaith y gall canol trefi esblygu a defnyddio'r briffordd yn wahanol. Mae'r pandemig wedi arwain at brofi elfen o ddiwylliant caffi yn ein trefi a brwdfrydedd dros gofleidio ein hardaloedd allanol, sy'n rhywbeth y gellid ei ystyried yn briodol wrth gadw cyfyngiadau ar ôl pandemig.

Rydym yn ymwybodol bod y stryd fawr wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf ac mae'r pandemig wedi cyflymu'r newid hwnnw ers sawl blwyddyn, yn anad dim trwy ddibynnu mwy ar siopa ar-lein ac ati. Rhaid inni felly geisio mynd i'r afael â'r newid hwnnw a helpu i adfer canol ein trefi drwy eu gwneud yn gyrchfannau y mae pobl yn awyddus i ymweld â hwy, gyda busnesau gwydn a hyfyw a chymunedau cryf.

Wrth i ni ddechrau cynllunio am ddyfodol diogel, cydnerth, dyma'r cyfle i edrych ar bethau wahanol ac ailgloriannu ein mannau cyhoeddus. Er y gallai rhai busnesau ystyried ei bod yn hanfodol parcio yn y stryd fawr, nid yw hyn bob amser yn darparu'r mannau deniadol a fydd yn denu pobl i'r dref honno. Felly, mae angen inni ystyried cydbwysedd anghenion y siopau a'r busnesau ac argaeledd mannau parcio, a datblygu cynigion sy'n diwallu anghenion stryd fawr sy'n newid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu grant i lunio lleoedd arbennig yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol hon, i'n galluogi i archwilio hyn yn fanylach. Ni fydd dim yn cael ei roi ar waith heb y lefelau priodol o ymgynghori â phawb sy'n gysylltiedig â phob tref. Ond yn gyntaf, hoffem ofyn eich barn am y mesurau dros dro diweddar yn Aberhonddu, y Gelli Gandryll, y Drenewydd a Chrughywel.

Mae argyfwng Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar fywydau ac iechyd llawer o ddinasyddion Powys, ond mae hefyd wedi esgor ar ganlyniadau economaidd difrifol. Cafodd y cyfyngiadau symud effaith uniongyrchol ar y ffordd y mae canol ein trefi'n gweithredu, gyda llawer o fusnesau yn addasu'r ffordd y maent yn gweithio i sicrhau bod eu cymunedau lleol yn derbyn y gwasanaethau a'r nwyddau yr oedd eu hangen arnynt gydol y pandemig.

Er mwyn annog y cyhoedd yn ôl i ganol ein trefi ac i helpu busnesau i agor yn ddiogel ac yn unol â’r cyfyngiadau a’r reoliadau parhaus, roedd yn bwysig gwneud rhai newidiadau dros dro i'r ffordd yr oedd rhai o ganol ein trefi wedi bod yn gweithredu'n draddodiadol. Ni fydd ateb cyflym i adfer o argyfwng Covid-19: bydd yr angen am ymbellhau cymdeithasol a mesurau amddiffyn personol gyda ni am beth amser eto.

Rhoddwyd y mesurau dros dro ar waith ar gyfer ymbellhau cymdeithasol yn dilyn trafodaethau gyda chynrychiolwyr o bob un o’r trefi i hwyluso pethau i fusnesau sy'n masnachu, drwy ddarparu lle awyr agored i'w cwsmeriaid, ac i gerddwyr ymbellhau'n gymdeithasol oddi wrth ei gilydd wrth iddynt gerdded ar hyd y palmentydd

Yr hyn a wnaeth y mesurau dros dro hyn oedd tynnu sylw at y ffaith y gall canol trefi esblygu a defnyddio'r briffordd yn wahanol. Mae'r pandemig wedi arwain at brofi elfen o ddiwylliant caffi yn ein trefi a brwdfrydedd dros gofleidio ein hardaloedd allanol, sy'n rhywbeth y gellid ei ystyried yn briodol wrth gadw cyfyngiadau ar ôl pandemig.

Rydym yn ymwybodol bod y stryd fawr wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf ac mae'r pandemig wedi cyflymu'r newid hwnnw ers sawl blwyddyn, yn anad dim trwy ddibynnu mwy ar siopa ar-lein ac ati. Rhaid inni felly geisio mynd i'r afael â'r newid hwnnw a helpu i adfer canol ein trefi drwy eu gwneud yn gyrchfannau y mae pobl yn awyddus i ymweld â hwy, gyda busnesau gwydn a hyfyw a chymunedau cryf.

Wrth i ni ddechrau cynllunio am ddyfodol diogel, cydnerth, dyma'r cyfle i edrych ar bethau wahanol ac ailgloriannu ein mannau cyhoeddus. Er y gallai rhai busnesau ystyried ei bod yn hanfodol parcio yn y stryd fawr, nid yw hyn bob amser yn darparu'r mannau deniadol a fydd yn denu pobl i'r dref honno. Felly, mae angen inni ystyried cydbwysedd anghenion y siopau a'r busnesau ac argaeledd mannau parcio, a datblygu cynigion sy'n diwallu anghenion stryd fawr sy'n newid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu grant i lunio lleoedd arbennig yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol hon, i'n galluogi i archwilio hyn yn fanylach. Ni fydd dim yn cael ei roi ar waith heb y lefelau priodol o ymgynghori â phawb sy'n gysylltiedig â phob tref. Ond yn gyntaf, hoffem ofyn eich barn am y mesurau dros dro diweddar yn Aberhonddu, y Gelli Gandryll, y Drenewydd a Chrughywel.

Ymgynghoriad wedi dod i ben
 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Yn dilyn adborth helaeth o'r ymarfer ymgysylltu diweddar ar ddyfodol canol trefi Powys, bydd y trefniadau dros dro yn Aberhonddu, y Drenewydd a Chrughywel yn aros yn eu lle am y tro.

  Cyflwynwyd y newidiadau dros dro i ganol trefi y llynedd i annog y cyhoedd yn ôl i ganol ein trefi ac i helpu busnesau i agor yn ddiogel ac yn unol â chyfyngiadau Covid-19. Cynlluniwyd y mesurau hyn fel ei fod yn bosibl i gadw pellter cymdeithasol a darparu lle ychwanegol yn yr awyr agored i gerddwyr a busnesau ei ddefnyddio.

  "Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymarfer ymgysylltu ac am y sylwadau gwerthfawr a gafwyd am ddyfodol canol ein trefi. O ystyried adborth mor gadarnhaol a chefnogol gan fusnesau, trigolion ac ymwelwyr, a gan ragweld mewnlifiad o ymwelwyr i'n sir gyda mwy o wyliau yn y wlad hon yn fwyfwy poblogaidd, bydd y mesurau dros dro yn Aberhonddu, y Drenewydd a Chrughywel yn aros yn eu lle." Esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd.

  "Wrth i ni symud i gyfnod o lai o gyfyngiadau cyfreithiol rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein trefi eiconig ym Mhowys yn mwynhau haf prysur. Ond mae'n bwysig cofio i barhau i fod yn ofalus, gyda chyngor y llywodraeth yn argymell ein bod yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn ry'n ni'n ei gwneud o ran cadw pellter cymdeithasol, y tu mewn a'r tu allan."

  "Byddwn nawr yn mynd drwy'r holl adborth yn fanwl ac yn dechrau trafodaethau am yr hyn a allai fod yn bosibl ar gyfer pob tref yn y tymor hirach. Bydd yr holl gynigion yn mynd drwy'r lefelau priodol o ymgynghori â'r holl randdeiliaid."

  Bydd llai o fesurau mewn trefi eraill, gan gynnwys trwyddedau palmant i fusnesau unigol i ddefnyddio mannau cyhoeddus fel llwybrau cerdded a ffyrdd, hefyd yn parhau.

  Ond, bydd y trefniadau'n wahanol yn y Gelli Gandryll, yn unol â'r adborth cychwynnol o'r ymarfer ymgysylltu ac ar gais cyngor y dref, bydd y cyfyngiadau dros dro yn cael eu codi o 7 Awst, pe bai Llywodraeth Cymru yn penderfynu symud ymlaen gyda'r cynlluniau diweddaraf i godi'r cyfyngiadau. Fodd bynnag, os bydd cynnydd sydyn yn achosion Covid-19 yn y dref, gellir ailgyflwyno'r mesurau i gyfyngu ar ledaeniad y feirws drwy roi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith mewn man mor brysur i dwristiaid.