Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Cyngor Sir Powys

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae'r ymgynghoriad wedi cau

Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae gofyn i bob awdurdod lleol lunio Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus sy’n nodi sut y byddant yn annog pobl leol i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau.

Rydym yn credu y dylai’r holl randdeiliaid, trigolion, partneriaid, a busnesau gael cyfleoedd i gymryd rhan ac ymgysylltu, fel y gall eu lleisiau ddylanwadu ar benderfyniadau a darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol ar draws Powys. Mae ein strategaeth ddrafft yn dynodi’r weledigaeth ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus dros y tair blynedd nesaf.

Fel rhan o’r broses ddatblygu, hoffem gael eich barn ar y strategaeth cyfranogiad cyhoeddus drafft (sydd wedi cael ei llunio yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru).  

Darllenwch a lawr lwytho ein strategaeth ddrafft  Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft).pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) PDF


Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael yma hefyd   Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Drafft - Hawdd ei Ddeall.pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) Hawdd ei Ddeall

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod neu lawr lwytho a llenwi’r ffurflen adborth gan ei hanfon dros e-bost at haveyoursay@powys.gov.uk neu ei gadael yn eich llyfrgell leol.


  Y dyddiad cau i gyflwyno eich adborth i ni yw Dydd Sul 18 Rhagfyr 2022.

Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae gofyn i bob awdurdod lleol lunio Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus sy’n nodi sut y byddant yn annog pobl leol i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau.

Rydym yn credu y dylai’r holl randdeiliaid, trigolion, partneriaid, a busnesau gael cyfleoedd i gymryd rhan ac ymgysylltu, fel y gall eu lleisiau ddylanwadu ar benderfyniadau a darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol ar draws Powys. Mae ein strategaeth ddrafft yn dynodi’r weledigaeth ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus dros y tair blynedd nesaf.

Fel rhan o’r broses ddatblygu, hoffem gael eich barn ar y strategaeth cyfranogiad cyhoeddus drafft (sydd wedi cael ei llunio yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru).  

Darllenwch a lawr lwytho ein strategaeth ddrafft  Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft).pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) PDF


Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael yma hefyd   Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Drafft - Hawdd ei Ddeall.pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) Hawdd ei Ddeall

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod neu lawr lwytho a llenwi’r ffurflen adborth gan ei hanfon dros e-bost at haveyoursay@powys.gov.uk neu ei gadael yn eich llyfrgell leol.


  Y dyddiad cau i gyflwyno eich adborth i ni yw Dydd Sul 18 Rhagfyr 2022.

Mae'r ymgynghoriad wedi cau

 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

  Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd

  Cafodd Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd newydd, sy’n gosod gweledigaeth ar gyfer cyfranogiad y cyhoedd ym Mhowys, ei chyhoeddi, dywed y cyngor sir.

  Cynhaliodd y cyngor 12 wythnos o ymgynghoriad cyhoeddus ar y strategaeth ddrafft tuag at ddiwedd 2022.

  Gwnaeth y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ystyried yr adroddiad ymgynghori a diweddariad o’r ddogfen strategaeth, a rhoi caniatâd iddo gael ei gyhoeddi’r mis diwethaf (Dydd Gwener 17 Chwefror).

  Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Bowys Agored a Thryloyw: “Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd adborth am y strategaeth ddrafft yn ystod y cyfnod ymgynghori.

  “Mae’r strategaeth yn dolennu’n daclus â’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol a bydd yn cael ei defnyddio i’n harwain at ddiwylliant fwy cydweithredol o ran cyfranogi ac ymgysylltu â’n cymunedau lleol, gan greu Powys Gryfach, Decach, Wyrddach y gallwn ni i gyd fod yn falch ohoni.”

  Cafodd y strategaeth, sef gofyniad cyfreithiol gan bob awdurdod lleol, ei pharatoi yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn nodi sut fydd y cyngor yn annog pobl leol i gyfranogi yn y broses o wneud penderfyniadau.

  I ddarllen y strategaeth ewch i: Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 2023-27