Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Cyngor Sir Powys

Rhannu Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Cyngor Sir Powys ar Facebook Rhannu Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Cyngor Sir Powys Ar Twitter Rhannu Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Cyngor Sir Powys Ar LinkedIn E-bost Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Cyngor Sir Powys dolen

Mae'r ymgynghoriad wedi cau

Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae gofyn i bob awdurdod lleol lunio Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus sy’n nodi sut y byddant yn annog pobl leol i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau.

Rydym yn credu y dylai’r holl randdeiliaid, trigolion, partneriaid, a busnesau gael cyfleoedd i gymryd rhan ac ymgysylltu, fel y gall eu lleisiau ddylanwadu ar benderfyniadau a darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol ar draws Powys. Mae ein strategaeth ddrafft yn dynodi’r weledigaeth ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus dros y tair blynedd nesaf.

Fel rhan o’r broses ddatblygu, hoffem gael eich barn ar y strategaeth cyfranogiad cyhoeddus drafft (sydd wedi cael ei llunio yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru).  

Darllenwch a lawr lwytho ein strategaeth ddrafft  Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft).pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) PDF


Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael yma hefyd   Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Drafft - Hawdd ei Ddeall.pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) Hawdd ei Ddeall

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod neu lawr lwytho a llenwi’r ffurflen adborth gan ei hanfon dros e-bost at haveyoursay@powys.gov.uk neu ei gadael yn eich llyfrgell leol.


  Y dyddiad cau i gyflwyno eich adborth i ni yw Dydd Sul 18 Rhagfyr 2022.

Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae gofyn i bob awdurdod lleol lunio Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus sy’n nodi sut y byddant yn annog pobl leol i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau.

Rydym yn credu y dylai’r holl randdeiliaid, trigolion, partneriaid, a busnesau gael cyfleoedd i gymryd rhan ac ymgysylltu, fel y gall eu lleisiau ddylanwadu ar benderfyniadau a darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol ar draws Powys. Mae ein strategaeth ddrafft yn dynodi’r weledigaeth ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus dros y tair blynedd nesaf.

Fel rhan o’r broses ddatblygu, hoffem gael eich barn ar y strategaeth cyfranogiad cyhoeddus drafft (sydd wedi cael ei llunio yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru).  

Darllenwch a lawr lwytho ein strategaeth ddrafft  Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft).pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) PDF


Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael yma hefyd   Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Drafft - Hawdd ei Ddeall.pdf

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus (Drafft) Hawdd ei Ddeall

Gallwch adael eich adborth ar-lein trwy ein harolwg isod neu lawr lwytho a llenwi’r ffurflen adborth gan ei hanfon dros e-bost at haveyoursay@powys.gov.uk neu ei gadael yn eich llyfrgell leol.


  Y dyddiad cau i gyflwyno eich adborth i ni yw Dydd Sul 18 Rhagfyr 2022.

Mae'r ymgynghoriad wedi cau

 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd

  Cafodd Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd newydd, sy’n gosod gweledigaeth ar gyfer cyfranogiad y cyhoedd ym Mhowys, ei chyhoeddi, dywed y cyngor sir.

  Cynhaliodd y cyngor 12 wythnos o ymgynghoriad cyhoeddus ar y strategaeth ddrafft tuag at ddiwedd 2022.

  Gwnaeth y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ystyried yr adroddiad ymgynghori a diweddariad o’r ddogfen strategaeth, a rhoi caniatâd iddo gael ei gyhoeddi’r mis diwethaf (Dydd Gwener 17 Chwefror).

  Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Bowys Agored a Thryloyw: “Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd adborth am y strategaeth ddrafft yn ystod y cyfnod ymgynghori.

  “Mae’r strategaeth yn dolennu’n daclus â’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol a bydd yn cael ei defnyddio i’n harwain at ddiwylliant fwy cydweithredol o ran cyfranogi ac ymgysylltu â’n cymunedau lleol, gan greu Powys Gryfach, Decach, Wyrddach y gallwn ni i gyd fod yn falch ohoni.”

  Cafodd y strategaeth, sef gofyniad cyfreithiol gan bob awdurdod lleol, ei pharatoi yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn nodi sut fydd y cyngor yn annog pobl leol i gyfranogi yn y broses o wneud penderfyniadau.

  I ddarllen y strategaeth ewch i: Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 2023-27