Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant

Rhannu Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant ar Facebook Rhannu Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant Ar Twitter Rhannu Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant Ar LinkedIn E-bost Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant dolen

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016, â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Sefydlodd y Ddeddf Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, sy'n cynnwys y cyngor, y bwrdd iechyd, y gwasanaeth tân ac achub a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r BGC yn gyfrifol am ddatblygu Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant lleol ar gyfer yr ardal ac am ddiweddaru'r cynllun hwnnw bob pum mlynedd. Mae'n manylu ar y camau a gymerir i fynd i'r afael â materion lleol a chyfrannu at y nodau Llesiant cenedlaethol.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth o'r arolwg hwn ynghyd â ffynonellau data eraill i lywio'r cynllun Llesiant nesaf a sicrhau ein bod yn deall y pwysau y mae ein cymunedau'n eu hwynebu.

  Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 31 Gorffennaf 2021. 

Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

 • arolwg ar-lein - cliciwch y ddolen isod
 • arolwg papur - anfonwch e-bost customerservices@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827460 i ofyn am fersiwn wedi’i hargraffu

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016, â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Sefydlodd y Ddeddf Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, sy'n cynnwys y cyngor, y bwrdd iechyd, y gwasanaeth tân ac achub a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r BGC yn gyfrifol am ddatblygu Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant lleol ar gyfer yr ardal ac am ddiweddaru'r cynllun hwnnw bob pum mlynedd. Mae'n manylu ar y camau a gymerir i fynd i'r afael â materion lleol a chyfrannu at y nodau Llesiant cenedlaethol.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth o'r arolwg hwn ynghyd â ffynonellau data eraill i lywio'r cynllun Llesiant nesaf a sicrhau ein bod yn deall y pwysau y mae ein cymunedau'n eu hwynebu.

  Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 31 Gorffennaf 2021. 

Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

 • arolwg ar-lein - cliciwch y ddolen isod
 • arolwg papur - anfonwch e-bost customerservices@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827460 i ofyn am fersiwn wedi’i hargraffu
 • Rhannu Beth mae llesiant yn ei olygu i chi? ar Facebook Rhannu Beth mae llesiant yn ei olygu i chi? Ar Twitter Rhannu Beth mae llesiant yn ei olygu i chi? Ar LinkedIn E-bost Beth mae llesiant yn ei olygu i chi? dolen
  CLOSED: This ideas has concluded.

  Hoffem wybod beth mae llesiant yn ei olygu i chi.  Efallai ei fod yn cadw’n actif a theimlo’n iach neu efallai cael cartref diogel a chysurus, rhowch eich sylwadau yma...

  Gweld pob syniad
 • Rhannu Pa rôl ddylem ni ei chwarae o ran ein llesiant ein hunain a llesiant y gymuned yr ydym yn byw ynddi? ar Facebook Rhannu Pa rôl ddylem ni ei chwarae o ran ein llesiant ein hunain a llesiant y gymuned yr ydym yn byw ynddi? Ar Twitter Rhannu Pa rôl ddylem ni ei chwarae o ran ein llesiant ein hunain a llesiant y gymuned yr ydym yn byw ynddi? Ar LinkedIn E-bost Pa rôl ddylem ni ei chwarae o ran ein llesiant ein hunain a llesiant y gymuned yr ydym yn byw ynddi? dolen
  CLOSED: This ideas has concluded.

  Byddai’n braf clywed eich sylwadau chi, nodwch nhw yma …..

  Gweld pob syniad