Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant

Rhannu Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant ar Facebook Rhannu Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant Ar Twitter Rhannu Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant Ar LinkedIn E-bost Byw ym Mhowys - Llywio ein cynllun llesiant dolen

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016, â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Sefydlodd y Ddeddf Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, sy'n cynnwys y cyngor, y bwrdd iechyd, y gwasanaeth tân ac achub a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r BGC yn gyfrifol am ddatblygu Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant lleol ar gyfer yr ardal ac am ddiweddaru'r cynllun hwnnw bob pum mlynedd. Mae'n manylu ar y camau a gymerir i fynd i'r afael â materion lleol a chyfrannu at y nodau Llesiant cenedlaethol.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth o'r arolwg hwn ynghyd â ffynonellau data eraill i lywio'r cynllun Llesiant nesaf a sicrhau ein bod yn deall y pwysau y mae ein cymunedau'n eu hwynebu.

  Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 31 Gorffennaf 2021. 

Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

 • arolwg ar-lein - cliciwch y ddolen isod
 • arolwg papur - anfonwch e-bost customerservices@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827460 i ofyn am fersiwn wedi’i hargraffu

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016, â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Sefydlodd y Ddeddf Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, sy'n cynnwys y cyngor, y bwrdd iechyd, y gwasanaeth tân ac achub a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r BGC yn gyfrifol am ddatblygu Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant lleol ar gyfer yr ardal ac am ddiweddaru'r cynllun hwnnw bob pum mlynedd. Mae'n manylu ar y camau a gymerir i fynd i'r afael â materion lleol a chyfrannu at y nodau Llesiant cenedlaethol.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth o'r arolwg hwn ynghyd â ffynonellau data eraill i lywio'r cynllun Llesiant nesaf a sicrhau ein bod yn deall y pwysau y mae ein cymunedau'n eu hwynebu.

  Mae'r dyddiad cau ar gyfer yr arolwg wedi'i ymestyn i 31 Gorffennaf 2021. 

Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

 • arolwg ar-lein - cliciwch y ddolen isod
 • arolwg papur - anfonwch e-bost customerservices@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827460 i ofyn am fersiwn wedi’i hargraffu
Ymgynghoriad wedi dod i ben
 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Mae PSB wedi casglu data o amrywiaeth o ffynonellau, wedi cynnal arolwg Byw ym Mhowys ac wedi defnyddio llawer o ffynonellau ymgysylltu eraill i gael dealltwriaeth dda o anghenion lles pobl ledled y sir.

  Mae'r holl wybodaeth hon wedi arwain at asesiad manwl a chynhwysfawr o lesiant ym Mhowys wedi'i gyhoeddi ar yr hwb ymgynghori ac ymgysylltu Cyngor Sir Powys.

  I ddarllen y asesiad drafft a gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i: https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/asesiad-lles

  Mae'r arolwg yn cau canol nos Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021.