Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032

Rhannu Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032 ar Facebook Rhannu Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032 Ar Twitter Rhannu Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032 Ar LinkedIn E-bost Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032 dolen

Consultation has concluded

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod lleol i baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) sy’n nodi sut y byddant yn datblygu addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae Cyngor Sir Powys ar hyn o bryd yn paratoi CSGA 10 mlynedd newydd ar gyfer 2022-2032, ac yn ymgynghori ar ei gynllun drafft, sydd wedi ei baratoi yn unol ȃ chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynllun drafft yn gosod gweledigaeth y Cyngor ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, yn cynnwys nifer o dargedau a gweithredoedd, yn seiliedig ar 7 Deilliant, gyda’r bwriad o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn addysg dros y 10 mlynedd nesaf. Bydd y deilliannau yn cyfrannu tuag at gyflawni Strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, sy’n anelu i gael un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Hoffem gael eich barn ar gynllun y Cyngor, ac yn arbennig, i ba raddau y cytunwch y bydd cynlluniau’r Cyngor yn arwain at gynnydd yn nifer y disgyblion sy’n mynychu addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2032.

Mae CSGA drafft y Cyngor ar gyfer 2022-2032 ar gael yn yr adran ‘Dogfennau’ ar ochr dde y dudalen hon. Dylech ddarllen y ddogfen cyn cwblhau’r holiadur hwn.

Gellir gofyn am gopi papur trwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a'r cyfeiriad post isod, neu trwy ffonio 01597 827284. 

Gallwch gyflwyno eich sylwadau ar y CSGA drafft drwy unai gwblhau’r holiadur isod neu drwy gysylltu efo ni drwy:

E-bost: school.consultation@powys.gov.uk 

Post: Y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG

Rhiad cwblhau’r holiadur a danfon unrhyw ohebiaeth am yr ymgynghoriad yma atom erbyn 19 Tachwedd 2021

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Unwaith bydd yr ymgynghoriad wedi cau, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad ymgynghori yn nodi’r ymatebion a dderbyniwyd, a bydd yna’n adolygu a diweddaru’r CSGA. Disgwylir y bydd yr adroddiad ymgynghori a’r CSGA terfynol ar gyfer 2022-2032 yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor yn Ionawr 2022, cyn cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

I wybod sut y mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu a defnyddio gwybodaeth bersonol fydd yn cael ei chasglu yn ystod y broses ymgynghori, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg drwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod lleol i baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) sy’n nodi sut y byddant yn datblygu addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae Cyngor Sir Powys ar hyn o bryd yn paratoi CSGA 10 mlynedd newydd ar gyfer 2022-2032, ac yn ymgynghori ar ei gynllun drafft, sydd wedi ei baratoi yn unol ȃ chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynllun drafft yn gosod gweledigaeth y Cyngor ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, yn cynnwys nifer o dargedau a gweithredoedd, yn seiliedig ar 7 Deilliant, gyda’r bwriad o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn addysg dros y 10 mlynedd nesaf. Bydd y deilliannau yn cyfrannu tuag at gyflawni Strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, sy’n anelu i gael un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Hoffem gael eich barn ar gynllun y Cyngor, ac yn arbennig, i ba raddau y cytunwch y bydd cynlluniau’r Cyngor yn arwain at gynnydd yn nifer y disgyblion sy’n mynychu addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2032.

Mae CSGA drafft y Cyngor ar gyfer 2022-2032 ar gael yn yr adran ‘Dogfennau’ ar ochr dde y dudalen hon. Dylech ddarllen y ddogfen cyn cwblhau’r holiadur hwn.

Gellir gofyn am gopi papur trwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a'r cyfeiriad post isod, neu trwy ffonio 01597 827284. 

Gallwch gyflwyno eich sylwadau ar y CSGA drafft drwy unai gwblhau’r holiadur isod neu drwy gysylltu efo ni drwy:

E-bost: school.consultation@powys.gov.uk 

Post: Y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG

Rhiad cwblhau’r holiadur a danfon unrhyw ohebiaeth am yr ymgynghoriad yma atom erbyn 19 Tachwedd 2021

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Unwaith bydd yr ymgynghoriad wedi cau, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad ymgynghori yn nodi’r ymatebion a dderbyniwyd, a bydd yna’n adolygu a diweddaru’r CSGA. Disgwylir y bydd yr adroddiad ymgynghori a’r CSGA terfynol ar gyfer 2022-2032 yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor yn Ionawr 2022, cyn cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

I wybod sut y mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu a defnyddio gwybodaeth bersonol fydd yn cael ei chasglu yn ystod y broses ymgynghori, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg drwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

Consultation has concluded
 • Newyddion Diweddaraf - Y Cabinet yn cymeradwyo'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

  Rhannu Newyddion Diweddaraf - Y Cabinet yn cymeradwyo'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf - Y Cabinet yn cymeradwyo'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf - Y Cabinet yn cymeradwyo'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf - Y Cabinet yn cymeradwyo'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg dolen

  Cyhoeddodd y cyngor sir y bydd cynllun allai lywio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ysgolion Powys yn cael ei gyflwyno i'w ystyried gan Lywodraeth Cymru.

  Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn datblygu ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) ar gyfer 2022-2032, dogfen rwymol i sicrhau darpariaeth wedi'i chynllunio'n dda i gynyddu'r cyfleoedd i nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ym Mhowys ddatblygu'n gwbl ddwyieithog.

  Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru baratoi Cynllun Strategol 10-mlynedd o dan Reoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019.

  Y llynedd, ymgynghorodd y cyngor ar ei fersiwn drafft o'r CSGA ac mae bellach wedi gwneud newidiadau i'r ddogfen ar ôl ystyried yr ymatebion a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

  Heddiw (dydd Mawrth 25 Ionawr) fe wnaeth y Cabinet gymeradwyo'r Cynllun diweddaraf a fydd nawr yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru iddynt ei ystyried a'i gymeradwyo.

  Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Mae ein Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a'n Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yn darparu'r seiliau ar gyfer Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 10-mlynedd newydd y cyngor.

  "Roedd yn bwysig i ni ymgynghori ar fersiwn drafft ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg gan ein bod am gynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog.

  "Hoffwn ddiolch i bawb a rannodd farn ar fersiwn drafft ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Rydym wedi ystyried y safbwyntiau hyn yn ofalus ac, o ganlyniad, wedi ei gryfhau.

  "Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo'r Cynllun diweddaraf a fydd nawr yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru iddynt ei ystyried a'i gymeradwyo."

  "Rydym am wella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws holl gyfnodau allweddol addysg a chynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog. Credaf fod ein CSGA yn ein gosod ar y ffordd hon."

  I gael gwybod mwy am addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

  I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

 • Cryfhau Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn dilyn ymgynghoriad

  Rhannu Cryfhau Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn dilyn ymgynghoriad ar Facebook Rhannu Cryfhau Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn dilyn ymgynghoriad Ar Twitter Rhannu Cryfhau Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn dilyn ymgynghoriad Ar LinkedIn E-bost Cryfhau Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn dilyn ymgynghoriad dolen

  Cafodd cynllun a allai lunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion ar draws Powys ei gryfhau yn dilyn cyfnod o ymgynghori, yn ôl y cyngor sir.

  Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn datblygu ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) ar gyfer 2022-2032, dogfen rwymol i sicrhau darpariaeth wedi'i chynllunio'n dda i gynyddu'r cyfleoedd i nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ym Mhowys ddatblygu'n gwbl ddwyieithog.

  Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru baratoi Cynllun Strategol 10-mlynedd o dan Reoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019.

  Y llynedd, ymgynghorodd y cyngor ar ei fersiwn drafft o'r CSGA ac mae bellach wedi gwneud newidiadau i'r ddogfen ar ôl ystyried yr ymatebion a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

  Yr wythnos nesaf (dydd Mawrth, 25 Ionawr) bydd y Cabinet yn ystyried y CSGA wedi'i ddiweddaru a gofynnir iddo ei gymeradwyo.

  Os caiff ei gymeradwyo, bydd y Cynllun yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w ystyried a'i gymeradwyo.

  Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Mae ein Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a'n Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yn darparu'r seiliau ar gyfer Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 10-mlynedd newydd y cyngor.

  "Roedd yn bwysig i ni ymgynghori ar fersiwn drafft ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg gan ein bod am gynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog.

  "Hoffwn ddiolch i bawb a rannodd farn ar fersiwn drafft ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Rydym wedi ystyried y safbwyntiau hyn yn ofalus ac, o ganlyniad, wedi ei gryfhau.

  "Bydd y Cabinet nawr yn ystyried y CSGA wedi'i ddiweddaru a byddaf yn argymell ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w ystyried.

  "Rydym am wella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws holl gyfnodau allweddol addysg a chynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog. Credaf fod ein CSGA yn ein gosod ar y ffordd hon."

  Bydd y Cynllun a ddiweddarwyd yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r cyngor ddydd Llun, 24 Ionawr.

  I gael gwybod mwy am addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/ysgolion a chliciwch ar Taith at Ddwy Iaith.

  I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.